Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

Deze website is eigendom van Innovatis bv (innovatis-shop.be)

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Innovatis bv (innovatis-shop.be), Hollandstraat 77 – 2220 Heist-op-den-Berg. 0711 827 768. Innovatis bv (innovatis-shop.be) wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Innovatis bv (innovatis-shop.be) instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Innovatis bv (innovatis-shop.be):

Innovatis bv (innovatis-shop.be)

Hollandstraat 77
2220 Heist-op-den-Berg 

Ondernemingsnummer: 0711 827 768

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Functionaris voor Gegevensbescherming:

Sandy Sels

Tel: +32 465 000 886

klantenservice@innovatis.be

Verwerkingsdoeleinden

Innovatis bv (inovatis-shop.be) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

(a) toestemming,(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde  doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Innovatis bv groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Innovatis bv verbonden zijn of met enige andere partner van Innovatis bv; Innovatis bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klanten account aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: klantenservice@innovatis.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Wij verwijzen u graag naar onze cookieverklaring via deze link https://www.innovatis-shop.be/cookieverklaring/

 

Onze algemene voorwaarden kan u vinden via deze link https://www.innovatis-shop.be/algemene-voorwaarden/

Email
Print